Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że firma Appareo Jaromir Strojny z siedzibą w Ropczycach 39-100, przy ul. Leśnej 116A, zwana dalej „Firma”:
przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w z tym pozyskanych z sieci Internet), tworząc bazę danych. Wśród pozyskanych w ten sposób informacji mogą znajdować się dane, które z punktu widzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie” lub „RODO”), mogą mieć charakter klasyfikujący je jako dane osobowe.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dot. ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zagwarantowania właściwej ochrony danych osobowych, osobie które te dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, które zostały określone w art. 13 lub art. 14 RODO – zależnie od tego, czy te dane zostały pozyskane w sposób bezpośredni od osoby, które one dotyczą, czy też z innych dostępnych źródeł.

Mając na uwadze powyższe, pragniemy Państwa poinformować, iż:

 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administrator”) jest firma Appareo Jaromir Strojny z siedzibą w Ropczycach 39-100, przy ul. Leśnej 116A, NIP: 8181536552, REGON: 180177635.
 • Z Administratorem należy kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Leśna 116A, 39-100 Ropczyce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: js@appareo.pl.
 • Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to znaczy w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 • Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych wyłącznie po uprzednio udzielonej zgodzie. Tak samo na potrzeby analizowania ruchu i przepływów na stronach Administratora, obsługi newsletterów, akcji promocyjnych i innych. Przetwarzanie danych następuje również by umożliwić dokonywanie zakupów w sklepach on-line Administratora.
 • Wykorzystujemy technologię znaną jako „Pliki Cookie”, co jest niezbędne do właściwego funkcjonowania naszej strony internetowej, oraz by precyzyjniej zaprezentować ofertę odpowiadającą zainteresowaniom wynikającym z Twojej historii odwiedzin naszej strony.
  Są to małe pliki trwałe lub sesyjne, które wysyłany do Twojego urządzenia, by móc się do nich później odnieść. Pliki Cookie pomagają nam zapewnić Ci komfortowy, płynny i tak osobisty – jak to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, o co – w bardzo dużym stopniu – opieramy rozwój samej strony i dostępnych na niej funkcji.
 • Pliki Cookie przetwarzamy wyłącznie za Pani / Pana zgodą. Przy Twojej pierwszej wizycie na naszej stronie, wyświetlamy odpowiedni komunikat, który należy przeczytać, a następnie zaakceptować. By wycofać swoją zgodę, należy dokonać odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce lub sumiennie wyczyścić historię przeglądania i zachowanych sesji.
 • Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie, który jest udostępniany przez źródła dostępne publicznie.
 • firma nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, jak również danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz wszelkich naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani / Pana danych osobowych – przysługuje Pani / Panu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Pani / Pana danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania Pani / Pana danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia Pani / Pana danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych,
 6. przenoszenia Pani / Pana danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Ze wskazanych powyżej praw skorzystać można poprzez:
 • kontakt e-mailowy pod adresem: (js@appareo.pl)
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Leśna 116A, 39-100 Ropczyce.

Administrator może podejmować, w oparciu o Pani / Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5 powyżej.

Z poważaniem,
Appareo
Ropczyce, dnia 04 lipca 2019r.